Mens omdømmestrategien er vår interne plan, er gjennom kommunikasjonsstrategien vi møter omgivelsene. Sørum kommune ønsker å bli oppfattet som ”Den gode kommune”, og som en sentral drivkraft for nytekning og kompetanse på Romerike. Vi ønsker at folk rundt oss skal oppleve kommuneorganisasjonen og ansatte i kommunen som kunnskapsrike, tilgjengelige og løsningsorienterte, som beskrevet i omdømmestrategien. Derfor er det viktig at våre omgivelser opplever at kommunen klarer å formidle riktig og nødvendig informasjon på en måte som er tilpasset, relevant og tydelig. Omgivelsene må se på kommuneorganisasjonen som gode på informasjon, positive til dialog og evne til å gjøre seg forstått.

Kommunisere vår posisjon
Å ha en omdømmestrategi i bunn gjør det også enklere å vite hva som er viktig for oss å kommunisere. Vår ønskede posisjon innenfor nytekning og kompetanse, setter premisser og gir ideer på saker som er viktige å formidle. En posisjon er ikke noe vi kan vedta. Den må fortjenes. Det faller fort på steingrunn hvis vi eksternt sier ”…vi er drivkraften for nyskapning og kompetanse på Romerike. Show, don´t tell. Eksemplene er viktige. Når det er saker vi gjennomfører som vi vet bygger opp under posisjon, forteller vi om det. Til syvende og sist er det i (ditt) innbyggerens hode vår posisjonen skapes.

Bygge en robust organisasjon
Sørum kommune har et distribuert informasjonsansvar. Det betyr at det er den som sitter nærmest saken også har ansvaret for å informere om den. Det er ikke en stor informasjonsavdeling i kommunen som produserer saker på vegne av andre. Mye av arbeidet nå handler om å bygge en robust organisasjon som vet hvordan man bruker kommunikasjon strategisk.

God intern kommunikasjonskultur
God eksternt kommunikasjon, starter alltid internt. Fungerer ikke kommunikasjonen på innsiden, er det alltid vanskelig å bli flinke å kommunikasjon eksternt. Å skape en god intern kommunikasjonskultur er en av de viktigste arbeidsoppgavene fremover.

I 2012, når vi gjennomførte en stor spørreundersøkelse blant ansatte, svarte bare 28 prosent at de opplever en god intern kommunikasjonskultur i kommunen. En god intern kommunikasjonskultur betyr for oss at vi vurderer behovet for ulike kommunikasjonstiltak i enhver beslutningsprosess. Dette gjelder ikke bare ledere, men alle ansatte. Vi er også ansvarlige for å holde hverandre oppdatert med relevant informasjon.

God ekstern kommunikasjonskultur
Vår kommunikasjonsstrategi består av mange ulike tiltak. Men det aller viktigste for å bli dyktige på kommunikasjon, er planlegging. Det er ofte her det svikter. Ofte er man mest fokusert på å gjennomføre prosjektet eller oppdraget, før man starter på det neste. Kommunikasjon blir rett og slett glemt i en travel hverdag. Ved å planlegge kommunikasjonen gjennom året oppnår vi også en annen fordel; proaktiv kommunikasjon. Det handler om muligheten til å være først ut og sette dagsorden. I motsatt fall: Andre kommer før oss på banen, setter premissene og vi blir svar skyldig.